MENU
 • Strona Główna
 • Aktualnosci
 • Forum
 • Historia
 • Św. Florian
 • Hymn OSP
 • Zarząd
 • Członkowie
 • Nasz Sprzęt
 • Galeria
 • Straż Grobowa
 • Filmy
 • Statut OSP
 • Ciekawostki
 • Kalendarz Zawodów
 • Księga Gości
 • Linki
 • Kontakt
 •  

  ...   
  HISTORIA OSP BRZYSKA

  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach - założona była w 1904 r. przy Kółku Rolniczym w Brzyskach. Założycielami i inicjatorami straży pożarnej byli ks. Franciszek Matwijkie-wicz - proboszcz miejscowej parafii i wójt gminy Wojciech Rakoczy. Jesienią 1904 r. na zebraniu wiejskim i kółka rolniczego została powołana „OchotniŹcza Straż Pożarna przy Kółku Rolniczym w Brzyskach" i wybrano zarząd OSP -w składzie ks. Franciszek Matwijkiewicz - prezes OSP i Kółka Rolniczego, Wojciech Rakoczy - naczelnik, Jan Pogorzelski - zastępca naczelnika, Alek-sander Mikus - instruktor pożarniczy i Michał Łachman - sekretarz, kierowŹnik dwuklasowej szkoły. Straż Pożarna została zarejestrowana w Starostwie Powiatowym CK w Jaśle w marcu 1905 r. Po zarejestrowaniu OSP, właściciel dworu Stanisław Kotarski, przy pomocy Kółka Rolniczego i gminy oraz składek gospodarzy zamożniejszych - zakupił w Tarnowie sikawkę czterokołową do zaprzęgu konnego oraz 6 szt. hełmów, trąbkę alarmową, 2 szt. latarek acetylenowych, kilkanaście mundurów. W następnych latach wykonano we własnym zakreŹsie przez miejscowych rzemieślników (kowali, stolarzy) niektóre akcesoria strażackie, m.in. bosaki (osęki), siekiery, łomy, drabinę hakową i inny drobŹny sprzęt. Wówczas do straży pożarnej należało 18 mężczyzn w wieku do 50 lat. OSP w Brzyskach do wybuchu I wojny światowej była należycie usprzętowiona i wyćwiczona. Straż Pożarna przy ćwiczeniach — szkoleniowych i gaszeniu poŹżarów wzorowała się na „regulaminie ogniowym" miasta Kołaczyc z 1892 r. Bardzo często organizowano wspólnie ćwiczenia ze strażami OSP w: Koła-czycach, Błażkowej i Ujeździe. W tym okresie do straży pożarnej należało 26 członków i OSP dość aktywnie działała. Jednak wojna zburzyła pomyślny rozŹwój jednostek OSP na całym Podkarpaciu i w rejonie jasielskim. W1922 r. straż pożarna była reaktywowana, ale działalność była słaba, ograŹniczono się do spraw organizacyjnych i gromadzenia sprzętu przeciwpożaroŹwego. Dopiero w 1926 r. przeprowadzono gruntowną reorganizacje jednostki i przyjęto nowych młodych członków do OSP Wybrano także nowy Zarząd OSP w składzie: ks. Stefan Szymkiewicz -proboszcz miejscowej parafii został prezesem, Władysław Madejczyk - naŹczelnikiem, Kazimierz Kopera - zastępca naczelnika, Jan Jurkowski sekretaŹrzem, Jan Kopera - skarbnikiem. OSP wówczas liczyła 16 członków. Zarząd OSP zgłosił swoja przynależność do Okręgowego Związku OSP w Jaśle. W latach 1926-1932 Zarząd OSP i cała jednostka rozwinęła dość szeroką działalŹność na rzecz ochrony p/pożarowej jak i w zakresie kulturalno-oświatowym. W tym czasie organizowano zabawy ludowe, festyny, przedstawienia teatralne pt. „Jasełka" na okres Bożego Narodzenia. Uzyskane tą drogą dochody przeŹznaczono na organizację OSP i na zakup sprzętu strażackiego. Zakupiono nową sikawkę czterokołową o nazwie „Sanocka 23" z pełnym usprzętowieniem -zakupiono nowe mundury, czapki rogatywki dla 16-tu strażaków i 6 szt. hełŹmów. Wobec tego, że sprzęt był przechowywany w budynkach gospodarczych naczelnika OSP zbudowano remizę drewnianą „szopa" na sikawkę i węże oraz inny sprzęt p/pożarowy, która stanęła w centrum wsi opodal kościoła. W 1934 r. jednostka OSP w Brzyskach obchodziła uroczyście 30-lecie powstania (1904) i z tej okazji mieszkańcy wioski ufundowali sztandar, do naszych czasów nie zachowały się zdjęcia i dokumenty z tej imprezy. Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwał pomyślny rozwój jednostŹki OSP. Jednak przez cały okres okupacji hitlerowskiej OSP działałajako „przyŹmusowa straż pożarna", która była szkolona i wizytowana przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej kpt. poż. Michała Szaromę. Ponadto prawie wszyŹscy strażacy brali udział w ruchu oporu i należeli do organizacji AK. KomenŹdant Powiatowy Straży Pożarnej Michał Szaroma za udział w ruchu oporu był aresztowany i rozstrzelany w lesie Warzycach. Był także aresztowany na pleba-nii w Brzyskach ks. Jan Wiech, który zginął w Oświęcimiu w obozie zagłady. Kiedy front w 1944 r. przecinał powiat jasielski wiele osób z miejscowości wysiedlonych schroniło się w Brzyskach. Pod koniec 1944 r. we wsi Brzyska schroniło się ok. 6000 osób (jak podają statystyki), na plebanii przebywało 34 osób wysiedlonych. W 1945 r. OSP reaktywowano i skompletowano ręczny sprzęt strażacki, który był przechowywany w prywatnych budynkach gospodarczych. W 1958 r. OSP w Brzyskach otrzymało pierwszą motopompę - M-200, którą wymieniono w roku 1965 na M-800. Na początku lat 60-tych OSP zbierała materiały budowlane na budowę remizy, którą ukończono w 1969 r. W czasie przekazywania nowej remizy OSP otrzymała pierwszy samochód „Star-25" przekazany przez Komendanta Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Jaśle. Samochód pożarniczy służył w OSP do roku 1989. W roku 1964 jednostka liczyła 16-tu członków, a członkami zarządu byli: Jan Rakoczy s. Michała - prezes, Stanisław Rakoczy s. Jana - naczelnik, WłaŹdysław Jurkowski był sekretarzem, Tadeusz Piątek - skarbnikiem, zaś TadeŹusz Rakoczy s. Władysława - był mechanikiem motopompy. W latach 90-tych rozbudowano remizę, przygotowano dwa stanowiska, garażowe i OSP otrzymała dwa samochody bojowe: jeden ciężki samochód pożarniczy -Jelcz GCBA-6/32 i lekki „Żuk GLM-8/8". Ten stan pozwolił, żeOSP w Brzyskach została włączona do struktur Krajowego Systemu Ratow-niczo-Gaśniczego od 1997 r. W poważniejszych akcjach straż z Brzysk brała udział w gaszeniu kościoła zabytkowego w Sieklówce, magazynów w Wolicy i Rafinerii Nafty w Jaśle. Do osiągnięć kulturalno-oświatowych należy zaliczyć organizowanie spoŹtkań z młodzieżą szkolną pod tytułem „Ogień twój wróg" - organizowanie turniej ów wiedzy pożarniczej, przedstawień teatralnych, zabaw ludowych oraz pełnienie warty honorowej przy Grobie Pańskim. Strażacy z Brzysk często angażują się w różnego rodzaju prace na rzecz lokalnej społeczności, jako przykład można wymienić udział w pracach przy doprowadzeniu prądu na górę Liwocz w ramach budowy krzyża „milenijneŹgo", który został tam ustawiony w grudniu 2002 r. Największe jednak sukcesy jednostka odnosi w ostatnich latach w dzieŹdzinie sportowo-pożarniczej. W 1995 r. OSP Brzyska zdobyła tytuł mistrza województwa krośnieńskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, co upoŹważniło ją do udziału w 1996 r. w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarni-czych Drużyn OSP w Częstochowie. W 1997 r. w zawodach rejonowych OSP Brzyska zajęła I miejsce, kwalifikując się do zawodów wojewódzkich w 2000 r. Drużyna sportowo-pożarnicza OSP Brzyska uczestniczyła w I i II PowiaŹtowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (w 2000 i 2002 r.), w tych ostatŹnich zajmując I miejsce. Również drużyny młodzieżowe tak chłopięce jak i dziewczęce1 zajmowały I miejsca w I i II Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W 2002 r. straż w Brzyskach liczyła 74 członków, w tym 6-ciu członków honorowych i 13 członków drużyn młodzieżowych. W skład zarządu wchodzili: Kazimierz Paściak- prezes, Jan Madejczyk -naczelnik, Władysław Piątek - z-ca naczelnika, wiceprezesami są: Sławomir Madejczyk i Józef Wojdyła, Mirosław Niezgoda - sekretarz, Piotr Kopera -skarbnik, Józef Rakoczy- gospodarz, Andrzej Furman - kronikarz i Kazimierz Niezgoda - członek, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Mariusz Nowak.


  (Źródla - ankiety historyczne z 1990 i 2001 r. kalendarz strażacki 1913 r. Czesiów Leosz - Straże Pożarne w rejonie jasielskim, Z. Świstak - Kościól katolicki w Jasielskim 1939-1945 (dekanat brzostecki), relacje: S. Madejczyk, Cz. Kopera).


   
   
  Reklama
   
   

  Ranking

  Ranking Stron OSP

  STRAŻACY
   
   

  Copyright RP